Cava
cava
Energo
Energo
Brillant
Brillant
Brillant80
Brillant 80
Geneo
Geneo
Ekono70
Econo 70
Home

Zamów wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

Fasady w budownictwie mieszkaniowym

Aluminium coraz odwa?niej wkracza do wspó?czesnego budownictwa mieszkaniowego. Materia? ten, wykorzystywany do tej pory g?ównie w budownictwie komercyjnym, coraz cz??ciej pojawia si? w projektach domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym tak?e w nowoczesnych domach pasywnych.

sysOkiennofasadowe

Zastosowanie okien i drzwi z aluminium jest coraz popularniejsze w budownictwie mieszkaniowym.Aluminiowe okna i drzwi architekci projektuj? dzi? coraz cz??ciej tak?e w budownictwie indywidualnym, doceniaj?c ich lekko??, trwa?o?? oraz nowoczesn? estetyk?.

Aluminium ma ponadto znacznie wi?ksze mo?liwo?ci konstrukcyjne ni? drewno czy PVC. Jest znacznie bardziej odporne od drewna na dzia?anie niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym na korozj? biologiczn?, zapewnia równie? wi?ksze bezpiecze?stwo po?arowe. W odró?nieniu od okien wykonanych z PVC, okna aluminiowe nie odkszta?caj? si? pod wp?ywem promieniowania s?onecznego, nie wymagaj? te? tak cz?stej konserwacji jak okna drewniane.

IMG 0293

Okna SYNEGO Nowo??

Odkryj ciep?o Twojeg domurehau syn

Dzi?ki nowym oknom SYNEGO Twój dom stanie si? oaz? ciep?a, ciszy i bezpiecze?stwa.W porównaniu z obecnym standardem okien,
SYNEGO zapewnia do 50% lepsz? izolacj? ciepln?.Dzi?ki temu znacznie zmniejszysz rachunki za ogrzewanie i poznasz nowy komfort mieszkania.
 • Oszcz?dzasz energi?, dzi?ki wysokiej izolacyjno?ci termicznej okien.
 • Cieszysz si? cisz?, dzi?ki najlepszej izolacji akustycznej.
 • Jeste? bezpieczny, dzi?ki zastosowaniu indywidualnych rozwi?za? ochrony przeciww?amaniowej.
 • Mo?esz tworzy? okna o ró?norodnych kszta?tach i kolorach.
 • Masz okna "na b?ysk", dzi?ki unikatowej formule HDF - High Definition Finishing.
 • Wnosisz odpowiedzialny wk?ad w ochron? ?rodowiska.

Sprawd?, co kryje si? we wn?trzu profili SYNEGO

 • g??boko?? profili 80 mm - dla uzyskania w?skich proporcji, przy jednocze?nie wysokich parametrach ochrony cieplnej
 • niskie z?o?enia 117 mm - dla wi?kszej ilo?ci ?wiat?a w pomieszczeniu
 • miejsce na oszklenie do 51 mm - dla stosowania potrójnych, ciep?ych szyb zespolonych
 • 7 komór w o?cie?nicy, 6 komór w skrzydle - dla uzyskania wysokiej izolacyjno?ci termicznej
 • obwiedniowe uszczelki - dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed przeci?gami i wilgoci?
 • opcjonalna, trzecia powierzchnia uszczelniaj?ca (uszczelka ?rodkowa) - dla osi?gni?cia jeszcze lepszych parametrów ochrony przed utrat? ciep?a

Brama Compact spe?nia najwy?sze normy europejskie w zakresie jako?ci i bezpiecze?stwa. Jest wyj?tkowa ze wzgl?du na p?ynn? i cich? prac? oraz minimalne wymagania w zakresie konserwacji. Ka?da brama Compact jest produkowana odpowiednio do jej zastosowania, z wykorzystaniem minimalnej ilo?ci standardowych komponentów po konkurencyjnych cenach. Nadaje si? do ka?dego budynku. Opatentowany mechanizm harmonijkowy, charakteryzuj?cy si? niskim zu?yciem energii, w po??czeniu z prowadnicami bocznymi gwarantuje d?ugi okres eksploatacji.

comp gif

Dodatkowo w sytuacji kiedy nie mamy mo?liwo?ci zamontowania bramy wewn?trz pomieszczenia mo?emy zamontowa? j? od strony zewn?trznej obiektu, a system konsol i nap?du schowa? w obudowie systemowej. Niezale?nie czy bram? zamontujemy od wewn?trz czy na zewn?trz to system elastycznych uszczelek pionowych i poziomych oraz uszczelki na po??czeniach segmentów zapewniaj? maksymaln? szczelno?? i izolacj? przed niekorzystnym wp?ywem warunków atmosferycznych. Wspó?czynnik izolacji termicznej dla bram typu COMPACT podobnie jak w przypadku bram segmentowych wynosi U=1 W/m2K. Mo?liwy jest monta? paneli wizyjnych i furtek. Brama Compact mo?e by? wyposa?ona w silniki elektryczne 220 V lub 380 V. Unikalny system prowadnic minimalizuje obci??enie elementów ruchomych. Nie ma spr??yn lub obci??ników, które wymaga?yby regulacji lub regularnej konserwacji!

Bramy „Compact” podobnie jak bramy segmentowe mog? by? wyposa?one w ca?y szereg elementów dodatkowych w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb jak:

 • Okna owalne lub prostok?tne przeszklone podwójna szyba akrylow?
 • Segmenty aluminiowe przeszklone podwójna szyba akrylow?
 • Drzwi serwisowe
 • Zamki
 • Kratki wentylacyjne
compact-c2

 

 Zawiera panele warstwowe

Grubo?? panela: 40 mm
Standardowa wysoko?? panela: 610 mm
Maks. szeroko?? bramy: 8000 mm
Maks. wysoko?? bramy: 7960 mm

Uwaga: górny panel mo?na skróci?, aby osi?gn?? w?a?ciw? wysoko?? w ?wietle.

Izolacja EN12428 U=0.76 W/m˛K
Odporno?? na wiatr EN12424 Klasa 2-5
Wodoprzepuszczalno?? EN12425 Klasa 2
Przepuszczalno?? powietrza EN12426 Klasa 2
Redukcja ha?asu ISO140-3 Panel 20db(A)

Bramy PRESTIGE,Nowo??!

PE?NE WYPOSA?ENIE BRAMY „PRESTIGE” LUB JEGO ELEMENTY W PRZYSTEPNEJ DLA KA?DEGO CENIE!!!

Uwa?ne ws?uchiwanie si? w potrzeby naszych klientów zainicjowa?o proces którego efektem by?a ewolucja systemu konstrukcyjnego bram rezydencjalnych i stworzenie nowej koncepcji produktu o najwy?szych standardach u?ytkowych. Rezultatem jest  system PRESTIGE niezawodny, bezpieczny i wygodny ! Integraln? jego cz??ci? s? zabezpieczenia antyw?amaniowe, nowy system po??cze? zatrzaskowych, uniwersalno?? poszczególnych elementów i dodatkowa izolacja termiczna. 

Brama

- rolka typu „tandem” – niweluje g?o?n? prac? bramy podczas cyklu zamykania/otwierania, dodatkowo posiada os?ony uniemo?liwiaj?ce przytrza?ni?cie palców.

tandem rolka

- uszczelki prowadnic pionowych niweluj?ce powstawanie mostków termicznych mi?dzy prowadnic? a w?garkiem.

- uszczelka profila górnego niweluj?ca mostki termiczne mi?dzy profilem a nadpro?em.

- komfortowe ??czniki prowadnic pionowych wraz ze specjalnym profilem spinaj?cym podnosz? estetyk? wyko?czenia bramy.

uszczelka bramy                                             ??cznik prowadnic

- „cichy zawias” rolki jezdnej stosowany przy rolkach standardowych, niweluje g?o?n? prac? bramy dzi?ki specjalnemu wype?nieniu z tworzywa.

cichy zawias

- mo?liwo?? lakierowania prowadnic i elementów na dowolny kolor 

lakierowany systems

 

Jak wybra? okna

Ka?dy kupuj?cy okna powinien pami?ta?, ?e dobrze dobrana stolarka zapewni mu spokojn? g?ow? na wiele lat. Warto zatem po?wi?ci? kilka chwil, aby zapozna? si? cho? z podstawowymi informacjami na jej temat, tym bardziej, ?e zakup okien i drzwi to nie ma?y wydatek. Powinno si? zatem wyda? tak znaczn? kwot? w przemy?lany sposób.

Pierwszym wyborem mo?e by? materia?, z którego stolarka zostanie wykonana. Obecny, bardzo zaawansowany poziom technologiczny wykonywania okien i drzwi sprawia, ?e w wi?kszo?ci wybór ten sprowadza si? do ró?nic czysto estetycznych, ale s? ró?nice.

 • Okna drewniane– trwa?e i o dobrych parametrach izolacyjno?ci termicznej. Drewno nie poddaje si? nagrzewaniu podczas s?onecznych dni, dlatego profile okienne nie wykazuj? zmienno?ci wymiarów. Wymagaj? okresowego odnawiania. Aluminiowe nak?adki zewn?trzne znacznie zwi?kszaj? ich ?ywotno??. Stolarka drewniana ma korzystniejszy ni? PVC czy aluminium wska?nik naturalnej infiltracji powietrza, co zapewnia jego lepsz? wymian? przy zamkni?tych oknach.

 • Okna PVC– mniej eleganckie ni? okna drewniane; ?atwe w konserwacji oraz bezproblemowe w u?ytkowaniu. Poza zwyczajnym myciem, nie wykazuj? potrzeby dalszej konserwacji. Ramy z tworzywa s? odporne na korozj? czy ple??. W przypadku wi?kszych konstrukcji ramy okien PVC musz? by? specjalnie wzmacniane, by nie uleg?y odkszta?ceniu. 

 • Okna aluminiowe– eleganckie i jednocze?nie d?ugowieczne. Profil aluminiowy jest przeznaczony do produkcji stolarki o du?ych gabarytach; znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie u?yteczno?ci publicznej.

Ogrom mo?liwo?ci i wyboru stolarki niejednego kupuj?cego przyprawi? o ból g?owy. Wa?ne, aby nie da? si? zwariowa? i wybra? takie okna, które spe?ni? nasze oczekiwania. Aby jednak tak si? sta?o, warto przed rozmow? ze sprzedawc? czy zamówieniem produktu on-line, u?wiadomi? sobie (i spisa?), na czym nam zale?y. W du?ym uproszczenie mo?na powiedzie?, ?e okna maj? by?komfortowebezpieczne i, rzecz jasna, wykonane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

OKNO KOMFORTOWE

 • izolacyjno?? termiczna okna – okre?la, jak wiele ciep?a przenika? b?dzie przez okno. Tutaj panuje zasada, ?e im mniejszy parametr Uw tym lepiej (wedle aktualnych przepisów min. warto?? to 1,3 W/m˛K), cho? pami?ta? trzeba, ?e okna o najni?szych na rynku warto?ciach izolacyjno?ci cieplnej (poni?ej 0,8 W/m˛K) dedykowane s? budynkom pasywnym. 

 • izolacyjno?? akustyczna – je?li zale?y nam na maksymalnym wyciszeniu pomieszczenie lub je?li mieszkamy blisko ruchliwej, g?o?nej ulicy, to zdecydowanie warto wybra? stolark? o podwy?szonej izolacyjno?ci akustycznej. Do oceny izolacyjno?ci akustycznej okien stosowane s? jednoliczbowe wska?niki RA1 (Rw+C) oraz RA2 (Rw+Ctr). Pierwszy z nich uwzgl?dnia d?wi?ki o wysokich cz?stotliwo?ciach, a drugi – d?wi?ki o niskiej cz?stotliwo?ci. Im wy?szy wspó?czynnik RA, tym okna s? „cichsze”. 

 • Szalenie istotnym aspektem jest to, jak du?o ciep?a (wspó?czynnik  g) oraz ?wiat?a (wspó?czynnik Lt)przenika? b?dzie przez szyb? w naszym oknie. Tutaj trzeba wypo?rodkowa? parametry tak, aby szyby zapewnia?y nam mo?liwie jak najwi?kszy zysk energetyczny (dogrzewa?y pomieszczenia), ale by nie powodowa?y ich przegrzania (i konieczno?ci sch?adzania). W tym przypadku mo?na manipulowa? zarówno samym oszkleniem, jaki zestawieniem szyby z os?on? (rolet?, ?aluzj? itd.). 

 • prostota i wygoda obs?ugi stolarki – okna zapewniaj? ca?y wachlarz dodatkowych mo?liwo?ci – dobiera? mo?emy sposoby ich otwierania (np. specjalne zabezpieczenie dla dzieci czy u?atwienia dla osób starszych i niepe?nosprawnych), wietrzenia, a nawet w pe?ni zautomatyzowa? ca?e okno.

OKNO BEZPIECZNE

 • odporno?? okna na w?amanie – je?li wyposa?amy w okna domek czy mieszkanie na parterze, warto wybra? okna o zwi?kszonej odporno?ci na w?amanie, tak by mog?y chocia? sprosta? „okazjonalnemu z?odziejowi”. Nale?y jednak pami?ta?, ?e cz?sto u?ywane okre?lenie „okna antyw?amaniowe” mo?e wprowadza? w b??d, bo nie ma okna nie do sforsowania, a jego klasy RC (im wy?sza, tym lepsza) okre?laj? jedynie, ile czasu i jakich narz?dzi potrzebuje w?amywacz, aby dosta? si? do wn?trza mieszkania.

 • wodoszczelno?? – dzi?ki temu parametrowi (klasy od 1A do 9A) dowiemy si? o stopniu zabezpieczenia pomieszczenia przed przenikaniem do niego wody pochodz?cej z opadów atmosferycznych. W naszym klimacie do?? cz?sto zdarzaj? si? ulewy, wi?c raczej nie warto kupowa? drzwi i okien o klasie ni?szej od 4A.

 • odporno?ci na obci??enie wiatrem – tutaj klasy zosta?y uszeregowane od A1 do C5, gdzie A to klasa najni?sza. Obrazuj? one w jakim stopniu okno czy drzwi b?d? ugina?y si? pod wp?ywem wiatru i tym samym zabezpiecza?y konstrukcj? przed uszkodzeniem, p?kaniem szyb oraz nieszczelno?ci?. 

 • Wytrzyma?o?? mechaniczna – w du?ym uproszczeniu mówi nam, jak konstrukcja znosi? b?dzie dodatkowe obci??enia na ni? dzia?aj?ce (kto? zawiesi si? na skrzydle okiennym, kto? inny nim trza?nie, a jeszcze inny wpadnie na nie z rozp?dem). 

 • Odporno?? na wielokrotne otwieranie i zamykanie – jak nietrudno si? domy?li?, mówi nam, ile cykli otwarcia i zamkni?ci wytrzyma okno nim co? zacznie w nim „szwankowa?”.

 • przepuszczalno?ci powietrza – o klasie tej w?a?ciwo?ci informuj? nas cyfry od 1 do 4. Najwy?sza zapewni maksymaln? szczelno?? stolarki nawet podczas silnych wichur.

 • klasy profilu okna (symbole A, B lub C) – jest to wa?na cecha, poniewa? profil odpowiada za odpowiedni? izolacj? i sztywno?? ramy i skrzyd?a. Najwy?sz? klas? jest ta oznaczona symbolem A. ?cianki zewn?trzne takich profili maj? grubo?? co najmniej 2,8 mm. W kontek?cie profili wa?ny jest tak?e wspó?czynnik Uf (izolacyjno?? termiczna profili), bo ma ona wp?yw na izolacyjno?? termiczn? ca?ego okna, czyli Uw.

PRZEPISY

 Przepisy(normy, rozporz?dzenia) okre?laj? nam przewa?nie jakieMINIMALNE wymagania musz? spe?nia? okna, aby mog?y zosta? dopuszczone do sprzeda?y na danym rynku. Nie oznacza to jednak, ?e okno dopuszczone do sprzeda?y jest automatycznie oknem dobrym. Trzeba mie? na uwadze, ?e przepisy okre?laj? jedynie minimalne wymagania (rynkowe standardy bardzo cz?sto znacznie je przewy?szaj?), jakie musi spe?ni? okno, i to nie dla wszystkich jego parametrów (producent mo?e przebada? swój wyrób pod ich k?tem, ale nie musi). Warto pami?ta?, ?e producent powinien udost?pni? nam tzw. Deklaracj? W?a?ciwo?ci U?ytkowych Wyrobu, czyli spis parametrów (wraz z wynikami/okre?leniem klasy), jakie dany wyrób charakteryzuj?. W bran?y okiennej obowi?zuje zharmonizowana norma unijna PN-EN 14351-1+A1:2010 odnosz?ca si? do wytycznych dotycz?cych produkcji stolarki otworowej. Zgodnie z t? norm? ka?dy producent zobowi?zany jest to przeprowadzenia wst?pnych bada? typu ITT oferowanych przez siebie produktów, jak równie? do po?wiadczania w?a?ciwo?ci sprzedawanych produktów w tzw. etykiecie CE. Wiele firm wyposa?a swoje produkty równie? w etykiety energetyczne, które w czytelny i ?atwy sposób informuj? nas, jaki wp?yw na bilans energetyczny domu czy mieszkania b?dzie mia? nasz zakup.

Ten krótki wst?p ma jedynie zwróci? Pa?stwa uwag? na fakt, ?e okno oknu nierówne, a stolarka b?dzie dobra tylko wtedy, je?li zostanie odpowiednio dobrana, i to nie tylko pod k?tem jednej w?a?ciwo?ci. W naszym „Okiennym ABC” specjalnie wyselekcjonowali?my kilkana?cie artyku?ów, gdzie mog? Pa?stwo zg??bi? tajniki zwi?zane z oknami i drzwiami. Oczywi?cie zapraszamy do eksploracji naszego portalu i wyszukiwania interesuj?cych Pa?stwa szczegó?ów na dany temat.

Copyright by Dakorena 2015