Brillant
Brillant
Energo
Energo
Ekono70
Econo 70
Brillant80
Brillant 80
Cava
cava
Geneo
Geneo
Home

Zamów wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

Nowo??. Okna trzyskrzyd?owe z okuciami Roto NT Designo

Okna trzyskrzyd?owe z okuciami Roto NT Designo

Ukryte zawiasy by?y prze?omowym odkryciem, wyznaczaj?cym nowe standardy estetyki okien. Do niedawna wyposa?ano w nie jedynie okna dwuskrzyd?owe. Firma Roto poszerzy?a swoj? ofert? o najnowsz? wersj? oku? Roto NT Designo, które mo?na stosowa? równie? w oknach trójskrzyd?owych bez sta?ego s?upka.

Nowa wersja okucia Roto NT Designo umo?liwia wykonania okien trzyskrzyd?owych z ukrytymi zawiasami. Foto Roto

Zawiasy s? elementami, na których jest zawieszone skrzyd?o. S? wi?c niezb?dne, lecz mimo niewielkich wymiarów ma?o estetyczne, dlatego maskuje si? je najcz??ciej plastikowymi os?onkami. Nie jest to konieczne od wprowadzenia na rynek kilka lat temu innowacyjnych oku? Roto NT Designo z niewidocznymi zawiasami. S? one ca?kowicie ukryte we wr?bie okiennym i w pe?ni dostosowane do du?ych i ci??kich skrzyde? o masie nie wi?kszej ni? 150kg.

Elementy okucia Roto NT Designo: zawias dolny i wspornik zawiasu. Foto Roto

 

Wyposa?one w nie okna wygl?daj? niezwykle efektownie i nie ograniczaj? mo?liwo?ci wystroju wn?trz. Jednocze?nie mechanizm ten gwarantuje stabilno?? skrzyd?a i ?atw? jego obs?ug?.

Elementy okucia Roto NT Designo: zawias dolny i wspornik zawiasu. Foto Roto

 

Obecnie okucie Roto NT Designo zosta?o przystosowane do okien sk?adaj?cych si? z trzech skrzyde?, z których ?rodkowe nie mo?e by? ci??sze ? 80 kg i zawsze jest otwierane jako ostatnie. Elementy okucia z ukrytymi zawisami s? w pe?ni kompatybilne z modu?owymi systemem Roto NT, co znacznie upraszcza monta?. Sprawia to równie?, ?e ?rodkowe skrzyd?o ?atwo zak?ada si? i zdejmuje.

Copyright by Dakorena 2015