Brillant80
Brillant 80
Brillant
Brillant
Cava
cava
Geneo
Geneo
Energo
Energo
Ekono70
Econo 70
Home

Zamów wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

Nasze produkty bez rt?ci

POLIURETANOWA MASA DO SZYB ZESPOLONYCH - BEZ RT?CI

Po bezo?owiowych profilach przysz?a kolej na bezrt?ciowe masy. W Ameryce Pó?nocnej ju? od kilku lat - przy wytwarzaniu szyb zespolonych - nie wolno stosowa? poliuretanów, które zawieraj? ten szkodliwy pierwiastek. Równie? i w pozosta?ej cz??ci ?wiata, rt?ciowy poliuretan b?dzie wycofywany z u?ycia - a w my?l przyj?tej rezolucji na odbywaj?cej si? w lutym br. Konferencji Ministrów ?rodowiska – bardziej skutecznie.

W?a?nie z tego powodu i braku alternatyw, w 2008 roku w kilku zak?adach w krajach Beneluksu zast?piono go tiokolem. Producenci, którzy eksportuj? tam swoje szyby czy okna ju? nied?ugo b?d? musieli zagwarantowa?, ?e ich produkt jest wolny od rt?ci. Koszty przestawienia zak?adu z poliuretanu na np. tiokol s? do?? wysokie. Zdecydowanie najta?szym rozwi?zaniem mo?e by? wytwarzany z alternatywnych ?róde? surowca – bezrt?ciowy eco pur.

eco pur – bezrt?ciowy poliuretan, nie zawiera te? deficytowego PolyBD

Opis produktu
Masa uszczelniaj?ca eco pur jest dwusk?adnikowym poliuretanem opracowanym specjalnie na potrzeby produkcji szyb zespolonych. Dzi?ki zastosowaniu innowacyjnego uk?adu katalitycznego, eco pur nie zawiera toksycznej rt?ci. Deficytowy PolyBD zosta? zast?piony alternatywnym uk?adem polimerowym. Optymalne w?a?ciwo?ci reologiczne masy pozwalaj? na ci?g?e i dok?adne dozowanie sk?adników. 
eco pur utwardza si? katalitycznie w ci?gu kilku godzin. Utwardzone szczeliwo osi?ga doskona?? wytrzyma?o?? oraz przyczepno?? do powierzchni aluminium, szk?a oraz stali ocynkowanej. Specjalny sk?ad surowcowy eco pur zapewnia bardzo dobr? ochron? wn?trza szyby przed penetracj? wilgoci oraz dyfuzj? gazów przez szczeliwo.


Zastosowanie
eco pur jako szczeliwo wtórne u?ywane jest do wytwarzania szyb zespolonych jedno- lub wielokomorowych. Niska lepko?? masy zapewnia optymalne parametry pracy zarówno na automatach, jak i na maszynach do r?cznego nak?adania masy.

 b zielone-okno

Copyright by Dakorena 2015