Geneo
Geneo
Ekono70
Econo 70
Energo
Energo
Brillant
Brillant
Brillant80
Brillant 80
Cava
cava
Home

Zamów wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

Nowo??. Okna trzyskrzyd?owe z okuciami Roto NT Designo

Okna trzyskrzyd?owe z okuciami Roto NT Designo

Ukryte zawiasy by?y prze?omowym odkryciem, wyznaczaj?cym nowe standardy estetyki okien. Do niedawna wyposa?ano w nie jedynie okna dwuskrzyd?owe. Firma Roto poszerzy?a swoj? ofert? o najnowsz? wersj? oku? Roto NT Designo, które mo?na stosowa? równie? w oknach trójskrzyd?owych bez sta?ego s?upka.

Nowa wersja okucia Roto NT Designo umo?liwia wykonania okien trzyskrzyd?owych z ukrytymi zawiasami. Foto Roto

Zawiasy s? elementami, na których jest zawieszone skrzyd?o. S? wi?c niezb?dne, lecz mimo niewielkich wymiarów ma?o estetyczne, dlatego maskuje si? je najcz??ciej plastikowymi os?onkami. Nie jest to konieczne od wprowadzenia na rynek kilka lat temu innowacyjnych oku? Roto NT Designo z niewidocznymi zawiasami. S? one ca?kowicie ukryte we wr?bie okiennym i w pe?ni dostosowane do du?ych i ci??kich skrzyde? o masie nie wi?kszej ni? 150kg.

Elementy okucia Roto NT Designo: zawias dolny i wspornik zawiasu. Foto Roto

 

Wyposa?one w nie okna wygl?daj? niezwykle efektownie i nie ograniczaj? mo?liwo?ci wystroju wn?trz. Jednocze?nie mechanizm ten gwarantuje stabilno?? skrzyd?a i ?atw? jego obs?ug?.

Elementy okucia Roto NT Designo: zawias dolny i wspornik zawiasu. Foto Roto

 

Obecnie okucie Roto NT Designo zosta?o przystosowane do okien sk?adaj?cych si? z trzech skrzyde?, z których ?rodkowe nie mo?e by? ci??sze ? 80 kg i zawsze jest otwierane jako ostatnie. Elementy okucia z ukrytymi zawisami s? w pe?ni kompatybilne z modu?owymi systemem Roto NT, co znacznie upraszcza monta?. Sprawia to równie?, ?e ?rodkowe skrzyd?o ?atwo zak?ada si? i zdejmuje.

W 2014 wprowadzili?my innowacyjne zgrzewanie ram i skrzyde? w oknach. Niewidoczne zgrzewy to niezwyk?y na ?wiatowym rynku efekt wizualny ??cze?, uzyskiwany dzi?ki zastosowaniu najnowszej technologi. 

Technologia produkcji okien z niemal niewidocznymi zgrzewami to nowatorski system, który publicznie zostanie zaprezentowany po raz pierwszy na targach w Bolonii w pa?dzierniku 2014.

Stosowane przez nasz? firm? rozwi?zanie produkcyjne umo?liwia bezb??dne ustawienie maszyn, a co za tym idzie – ca?kowite wyeliminowanie wszystkich uchybie?, jakie mog? wyst?pi? podczas produkcji stolarki okiennej z klasycznymi zgrzewami. Brak tradycyjnej wyp?ywki podnosi równie? w?a?ciwo?ci termoizolacyjne i akustyczne okna, gdy? uszczelki (znajduj?ce si? w naro?nikach) zachowuj? swoj? mi?kko??, zapewniaj?c lepsz? ochron? przed wiatrem i ha?asem. Zgrzewany w nowej technologii profil okna PVC nie ma potrzeby wybierania wyp?ywki, stosowania farbek i mazaków do maskowania po??cze?.

1 13 1

Nasze produkty bez rt?ci

POLIURETANOWA MASA DO SZYB ZESPOLONYCH - BEZ RT?CI

Po bezo?owiowych profilach przysz?a kolej na bezrt?ciowe masy. W Ameryce Pó?nocnej ju? od kilku lat - przy wytwarzaniu szyb zespolonych - nie wolno stosowa? poliuretanów, które zawieraj? ten szkodliwy pierwiastek. Równie? i w pozosta?ej cz??ci ?wiata, rt?ciowy poliuretan b?dzie wycofywany z u?ycia - a w my?l przyj?tej rezolucji na odbywaj?cej si? w lutym br. Konferencji Ministrów ?rodowiska – bardziej skutecznie.

W?a?nie z tego powodu i braku alternatyw, w 2008 roku w kilku zak?adach w krajach Beneluksu zast?piono go tiokolem. Producenci, którzy eksportuj? tam swoje szyby czy okna ju? nied?ugo b?d? musieli zagwarantowa?, ?e ich produkt jest wolny od rt?ci. Koszty przestawienia zak?adu z poliuretanu na np. tiokol s? do?? wysokie. Zdecydowanie najta?szym rozwi?zaniem mo?e by? wytwarzany z alternatywnych ?róde? surowca – bezrt?ciowy eco pur.

eco pur – bezrt?ciowy poliuretan, nie zawiera te? deficytowego PolyBD

Opis produktu
Masa uszczelniaj?ca eco pur jest dwusk?adnikowym poliuretanem opracowanym specjalnie na potrzeby produkcji szyb zespolonych. Dzi?ki zastosowaniu innowacyjnego uk?adu katalitycznego, eco pur nie zawiera toksycznej rt?ci. Deficytowy PolyBD zosta? zast?piony alternatywnym uk?adem polimerowym. Optymalne w?a?ciwo?ci reologiczne masy pozwalaj? na ci?g?e i dok?adne dozowanie sk?adników. 
eco pur utwardza si? katalitycznie w ci?gu kilku godzin. Utwardzone szczeliwo osi?ga doskona?? wytrzyma?o?? oraz przyczepno?? do powierzchni aluminium, szk?a oraz stali ocynkowanej. Specjalny sk?ad surowcowy eco pur zapewnia bardzo dobr? ochron? wn?trza szyby przed penetracj? wilgoci oraz dyfuzj? gazów przez szczeliwo.


Zastosowanie
eco pur jako szczeliwo wtórne u?ywane jest do wytwarzania szyb zespolonych jedno- lub wielokomorowych. Niska lepko?? masy zapewnia optymalne parametry pracy zarówno na automatach, jak i na maszynach do r?cznego nak?adania masy.

 b zielone-okno

ENERGETIC Nowy model okna


Okno ENERGETIC to:

 • nowy model okna 
 • system 6-komorowy o du?ej g??boko?ci zabudowy – 86 mm, wykonane z profili Rehau
 • wysoki po?ysk profili charakterystyczny dla systemów Rehau
 • w?ska optyka systemu (z?o?enie 115 mm) – du?a powierzchnia szyby, co zapewnia lepszy parametr Uw i wi?cej ?wiat?a w pomieszczeniu z zachowaniem prawid?owej statyki konstrukcji
 • przegroda KVS z dodatkow? uszczelk? pod szyb? w skrzydle – eliminuj?ca mostek termiczny i redukuj?ca straty energii
 • prawid?owy i sprawny odp?yw wody, dzi?ki identycznemu wr?bowi w ramie i skrzydle
 • nowej generacji uszczelki (Geneo):
- zapewniaj?ce wysoki komfort obs?ugi, dzi?ki zmniejszeniu oporu w klamce przy otwieraniu lub zamykaniu okna
fabrycznie koekstrudowane z profilem bez formowania charakterystycznej wyp?ywki w naro?u – estetyka wykonania
 • szara uszczelka w standardzie w bia?ych oknach – harmonia koloru
 • max. grubo?? pakietu szybowego – 53 mm
 • szklenie szyb? dwukomorow? z ramk? Super Spacer Ug=0,5 o szeroko?ci 44 mm z zastosowaniem listwy przyszybowej 14,5 mm – zachowanie oryginalnego wygl?du okna od wewn?trz.

Dop?aty do energooszcz?dnej stolarki

schucco SI82

Nawet 40 tys. z? dofinansowania b?dzie mo?na uzyska? z programu dop?at do energooszcz?dnego budownictwa mieszkaniowego. To mo?e by? kolejny, dobry argument za tym, aby zainwestowa? w stolark? o niskim wspó?czynniku przenikania ciep?a.

Wsparcie, które Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomi? w 2013 roku, ma zast?pi? popularny program „Rodzina na swoim”. Z puli 300 mln z? b?d? mog?y skorzysta? osoby fizyczne, finansuj?ce za pomoc? kredytu budow? lub zakup nieruchomo?ci energooszcz?dnej. Wed?ug prognoz NFO?iGW z programu skorzysta? mo?e nawet 16 tys. rodzin. 

Ni?sze raty kredytu to nie jedyny powód, dla którego warto zdecydowa? si? na inwestycj? w energooszcz?dne materia?y budowlane. Najwi?ksze straty ciep?a generowane s? przez nieszczelne okna (mog? wynosi? one od 15 do 25% energii w domach jednorodzinnych, a w budownictwie wielorodzinnym – nawet 45%), dlatego wybór stolarki o zwi?kszonej izolacyjno?ci termicznej to dobry krok, aby ograniczy? jeszcze bardziej wydatki.


Ciep?o tkwi w szybie

Decyduj?c si? na energooszcz?dn? stolark?, powinno si? przede wszystkim zwróci? uwag? na wspó?czynnik przenikania ciep?a zapisany symbolem Uw. Nale?y pami?ta?, ?e im ni?sza jego warto??, tym lepsze  w?a?ciwo?ci termiczne  okna. Na jego wysoko?? najwi?kszy wp?yw maj? parametry szyby, które zale?? od jej konstrukcji, u?ytych materia?ów oraz jako?ci wykonania. Aby skutecznie zatrzymywa?y ciep?o, ich wspó?czynnik Ug powinien wynosi? mniej ni? 1,0 W/m˛K. Standardowo w oknach stosuje si? wk?ady dwuszybowe, w których dwie szyby oddzielone s? specjaln? ciep?? ramk? dystansow?, a powsta?a w ten sposób przestrze? mi?dzyszybowa wype?niona jest argonem lub innym gazem szlachetnym.
 
Dla budownictwa energooszcz?dnego lub pasywnego zaleca si? wybiera? wk?ady sk?adaj?ce si? z pakietu trzech tafli szk?a, pokryte od zewn?trz pow?okami niskoemisyjnymi oraz rozdzielone szerszymi ni? standardowo ramkami dystansowymi – 16 mm. Tego typu rozwi?zania pozwalaj? obni?y? wspó?czynnik przenikania energii Ug do warto?ci nawet 0,5 W/m˛K 

 

Szeroki profil

O energooszcz?dno?ci okna jako ca?o?ci decyduje tak?e izolacyjno?? ramy okiennej, która stanowi nawet 40% jego ca?kowitej powierzchni. W oknach PVC kluczowymi elementami decyduj?cym o tym, czy b?dzie ona skutecznie chroni?a dom przed utrat? energii, jest zarówno szeroko?? profilu, jak i materia?, z którego wykonano wzmocnienie usztywniaj?ce ram?. Do wzmocnienia ramy najcz??ciej wykorzystuje si? stal, która niestety jest s?abym izolatorem ciep?a. Dlatego w produktach energooszcz?dnych zast?puje si? j? wzmocnieniami termicznymi, które wykonane s? ze specjalnych kompozytów poliestrowo-szklanych, wype?nionych piank? poliuretanow?. 

Istotne znaczenie ma tak?e szeroko?? i g??boko?? profilu skrzyd?a okiennego oraz liczba znajduj?cych si? w nim komór. Teoretycznie im jest ich wi?cej, tym straty energii s? mniejsze, jednak jedynie je?li szeroko?? ka?dej z nich wynosi ok. 7 do 8 mm. Sztuczne dzielenie profilu na wi?ksz? liczb? komór, nie zwi?kszaj?c jednocze?nie jego szeroko?ci, nie przynosi spodziewanych efektów. Przyk?adowo profil 5-komorowy o szeroko?ci 60 mm b?dzie mia? gorsze parametry ni? 4-komorowy profil o szeroko?ci 70 mm.

 

 

 

Copyright by Dakorena 2015