Brillant80
Brillant 80
Brillant
Brillant
Ekono70
Econo 70
Geneo
Geneo
Energo
Energo
Cava
cava
Home

Zamw wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

SYSTEM DRZWI PRZECIWPO?AROWYCH NT-78 EI W OFERCIE DAKRENA

Skuteczna ochrona przed ?ywio?em ognia

 W odpowiedzi na oczekiwania rynkowe oraz stawiane wymagania w zakresie ochrony przeciwpo?arowej zarwno w budynkach prywatnych inwestorw, jak te? u?yteczno?ci publicznej, DAKORENA wprowadzi? do swojej oferty przeciwpo?arowy system drzwi ALU o szeroko?ci 78 mm. W po??czeniu z mo?liwo?ciami oferowanymi przez producentw szyb przeciwpo?arowych oraz r?nymi konfiguracjami wype?nie? (zakres szklenia od 8 do 42 mm) stanowi on bardzo skuteczn? barier? ochronn? przed skutkami niespodziewanego ?ywio?u, jakim jest ogie?.Przeciwpo arowy-systemm-NT78EI

Zalety systemu drzwi ALU NT-78 EI:

 •  system 3-komorowy o szeroko?ci 78 mm mo?liwo?? wykonania du?ych gabarytw, dzi?ki odpowiedniej budowie profili i dodatkowym elementom wzmacniaj?cym
 •  przeznaczony do wykonywania drzwi oraz wewn?trznych i zewn?trznych przegrd przeciwpo?arowych o klasach odporno?ci ogniowej od EI15 do EI60
 • mo?liwo?? wykonania jedno- i dwuskrzyd?owych drzwi otwieranych na zewn?trz lub do wewn?trz o r?nych rozwi?zaniach progowych
 • mo?liwo?? wykonania konstrukcji dymoszczelnych
 •  dost?pne dwa typy wk?adw ognioochronnych w komorach profili: gipsowe lub glinokrzemianowe
 •  przek?adka termiczna o specjalnej szeroko?ci 35 mm gwarancja bardzo dobrej izolacyjno?ci cieplnej
 •  szeroka gama kolorw z palety RAL lub anodowanie w wielu kolorach. Nowo??: lakierowanie na kolor drewna
 •  wysoka jako?? powierzchni zewn?trznych malowanie proszkowe farbami poliestrowymi zgodnie z wymogami znaku jako?ci Qualicoat

 Dzi?ki pozytywnie zako?czonemu procesowi certyfikacji przeprowadzonym przez akredytowan? jednostk? (obejmuj?cy m.in. audyt ZKP i badania laboratoryjne na rzeczywistej prbce), system NT78 EI sprzedawany przez DAKORENA posiada wszelkie niezb?dne dokumenty potwierdzaj?ce dopuszczenie do sprzeda?y na terenie Polski.

Promocja !

Szyba-ENERGO-05-w-EXTRA-cenie-PL SZYBA ENERGO Ug=0,5 SS W EXTRA CENIE !  

 

Odpowiednia szyba dwukomorowa jest jednym z najwa?niejszych elementw okna, zapewniaj?c
odpowiednie parametry termoizolacyjne wp?ywaj?ce na oszcz?dno?? energii.
Jednak wiele systemw 70 mm dost?pnych na rynku ma mo?liwo?? zastosowania pakietw szybowych
o szeroko?ci maksymalnej do 38 mm, wp?ywaj?c tym samy na osi?ganie s?abszych parametrw cieplnych okna.
DAKORENA dla wybranych systemw 70 mm
oferuje zastosowanie pakietw szybowych 
o wsp?czynniku Ug=0,5 W/m2K z ramk? Super
Spacer  i szeroko?ci 44 mm, zapewniaj?c
niespotykan? energooszcz?dno?? w przyst?pnej cenie.
Systemy 70 mm umo?liwiaj?ce zastosowanie
szyby ENERGO Ug=0,5 W/m2K: 
  1. Efektiv z listw? przyszybow? 8 mm
  2. Cava z listw? przyszybow? 18,5 mm  
pakiet szybowy ENERGO Ug=0,5 SS  
w specjalnej cenie promocyjnej (cena ni?sza o 18%(!)
 
 
 

okno1Wymieniamy okna z premi?

 

Planujesz wymian? okien? Sprawd?, czy mo?esz ubiega? si? o pomoc finansow? na ten cel. Do termomodernizacji domu pa?stwo dop?aca nawet kilkana?cie tysi?cy z?otych.

Więcej…

Schuco SI 82 Cava
Energooszcz?dne okna Schco SI 82 daj? wiele nowych mo?liwo?ci: ochron? przed w?amaniem czy podwy?szenie ochrony akustycznej przy zachowaniu doskona?ych parametrw termoizolacyjnych.
Nowa konstrukcja skrzyd?a o ciekawym konturze, Cava, umo?liwia stosowanie specjalnych, szerokich pakietw szybowych przy zachowaniu eleganckiego wygl?du okna z szerok? listw? przyszybow?.
Schco SI 82 w wersji Cava o g??boko?ci zabudowy ramy wynosz?cej zaledwie 82 mm to maksimum funkcjonalno?ci w po??czeniu z najwy?szej klasy wzornictwem. Nie tylko umo?liwia stosowanie ekonomicznych szyb o bardzo dobrych parametrach cieplnych i jednocze?nie np. antyw?amaniowych, lecz tak?e imponuje eleganckim, ponadczasowym konturem o ciekawym kszta?cie. Okucia mocno przykr?cone do stali, specjalne kszta?towe wzmocnienia oraz starannie przemy?lany system uszczelnie? sprawiaj?, ?e okna PVC Schco SI 82 stanowi? trwa?? i efektywn? barier? przed ucieczk? ciep?a, ha?asem czy w?amaniem. Energooszcz?dne okna w systemie Schco SI 82 z sze?cioma zamkni?tymi komorami powietrznymi pozwalaj? na uzyskanie bardzo dobrej ochrony cieplnej bez kosztownych rozwi?za? konstrukcyjnych. Dzi?ki doskona?ym parametrom izolacyjno?ci termicznej, spe?niaj? wymagania budownictwa przysz?o?ci.

Nowy system prowadnic

niski_prog
Z przyjemno?ci? informujemy o wprowadzeniu do oferty segmentowych bram gara?owych nowego systemu prowadzenia. Prowadzenie niskie SL wymaga nadpro?a o wysoko?ci zaledwie 80 mm.
Brama zamontowana w tym systemie prowadzenia funkcjonuje wy??cznie z nap?dem elektrycznym, a jej maksymalne wymiary to 3000 x 2750 mm (szeroko?? x wysoko??).
Bramy z prowadzeniem SL stanowi? idealne rozwi?zanie dla bardzo niskich gara?y, cz?sto spotykanych
w budownictwie starszego typu. Sprawdz? si? te? w przypadku r?nego rodzaju budynkw gospodarczych.

Copyright by Dakorena 2015