Energo
Energo
Cava
cava
Brillant80
Brillant 80
Brillant
Brillant
Geneo
Geneo
Ekono70
Econo 70
Home

Zamów wizyt? naszego doradcy !!!

robotnik

Nap?d do bramy gratis!

Markizy

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Okna Dachowe

 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy
 • Bramy

Drzwi zewn?trzne i wewn?trzne

 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi
 • Drzwi

Reklama

reh_dorosl

ENERGO+ PHZ

ENERGO+ PHZ (Passivhaus ZertifikatGeneo_) System z rodziny profili Rehau GENEO, uzupe?niony o dodatkowe docieplenie tzw. Thermomodu?em,czyli wype?nieniem wszystkich komór od zewn?trz profilu oraz zast?pieniem standardowej uszczelki ?rodkowej, specjaln? uszczelk? dwukomorow?. Taka konfiguracja systemu GENEO dla z?o?enia rama - skrzyd?o pozwoli?a na uzyskanie najwy?szych wspó?czynników przenikania ciep?a profilu (Uf) rz?du Uf=0,78 w po??czeniu z szyb? Ug=0,7. Z?o?enie to z wymienionym wy?ej wspó?czynnikiem uzyska?o certyfikat niemieckiego instytutu domów pasywnych - Passivhaus Institut w Darmstadt. ENERGO+ PHZ z technologi? Super Spacer to najcieplejsze okno na rynku, idealne do domu pasywnego.

Z my?l? o przysz?o?ci

Rosn?ce ceny energii sk?aniaj?inwestorów do poszukiwania nowych,System-drzwiowy-GENEO
coraz bardziej efektywnych rozwi?za? w zakresie
energooszcz?dnego budownictwa.W ofercie firmy REHAU znajduje
si? niezwyk?a innowacja w dziedzinie techniki okiennej –
energooszcz?dny system okienny GENEO® z nowatorskiego tworzywa
RAU-FIPRO®. Obecnie system ten zosta? rozbudowany o profile do
drzwi zewn?trznych. Koszt ogrzewania mieszkania lub
domu stanowi coraz wi?ksze obci??enie dla bud?etu rodzinnego. Dlatego
te? przy planowaniu nowych inwestycjibudowlanych du?y nacisk k?adzie si?
na optymalne dobranie parametrów izolacyjno?ci cieplnej przegród budowlanych.
Aspekt ten brany jest tak?e poduwag? przy kompleksowej termomodernizacji budynków.
O ile w przypadku systemów okiennych, inwestorzy coraz cz??ciej zwracaj? uwag? na ich
parametry cieplne, w przypadku drzwi wej?ciowych g?ówny nacisk k?adzie si?
na ich wygl?d i komfort obs?ugi.

Wi?cej

Wykorzystaj oszcz?dno?? do kwadratu!

Wykorzystaj oszcz?dno?? do kwadratu! Zakup okna „SI 82” w DAKORENA!
schucco_SI82Okno SI 82 uwa?ane s? za „Mercedesa w?ród profili PVC”, dlatego te? system ten posiada jako?? i precyzj? wykonania jak w najlepszych silnikach na ?wiecie. Jest to innowacyjny system o najwy?szej izolacyjno?ci cieplnej – nowa perspektywa w bran?y okiennej.

WiÄ™cej…

passivhaus1Pocz?tek sezonu budowlanego, to idealny moment na to, aby zaplanowa? zakup lub wymian? okien we w?asnym domu.

Tak jak w ca?ym budownictwie, dominuj?cym trendem b?dzie w dalszym ci?gu energooszcz?dno??.

increase

WiÄ™cej…

Okna MODERNO

okuciaOKNA MODERNO - pi?kno i nowoczesno??

Elegancja i estetyka w?ród okien.

W?a?ciciele pi?knego domu maj? zazwyczaj wysokie wymagania w odniesieniu do estetyki okien. Zgodnie z obecnymi trendami im mniej widoczny jest mechanizm okna, tym ?adniej. Zawiasy i inne elementy okucia mog?yby zak?óca? harmoni? i minimalizm formy okna. Pod tym wzgl?dem okna MODERNO z okuciami chowanymi wyznaczaj? nowe standardy.

czytaj Wi?cej

Copyright by Dakorena 2015